Notariusz, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, sporządza między innymi:
• akty notarialne obejmujące umowy: sprzedaży, przedwstępne, darowizny, dożywocia, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe małżeńskie
• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej
• pełnomocnictwa
• akty ustanowienia hipoteki
• akty ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu)
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty (depozyty)
• na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
• umowy spółek
• testamenty
• akty poświadczenia dziedziczenia i protokoły dziedziczenia
• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
• podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
• akty poddania się egzekucji
• wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• protesty weksli i czeków
• protokoły
• poświadczenia
• inne czynności wynikające z odrębnych przepisów